Fameco
policydokument

Miljöpolicy

Fameco AB ska arbeta aktivt med miljöarbetet och sträva efter att tillhandahålla ett produktsortiment enligt principerna för industriell ekologi, dvs. balansera tekniska, ekonomiska och sociala aspekter i beslut för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Företaget ska verka för att:

 • öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöpåverkan i medarbetares arbetsuppgifter.
 • regelbundet utvärdera miljöpåverkan och om möjligt minimera utsläpp samt avfall.
 • uppfylla de lagar och bestämmelser som är kopplade till verksamheten. Även ta hänsyn till kundkrav, ägarkrav och interna krav vid beslut som styr verksamhetens miljöarbete.
 • arbeta för ett minskat resursutnyttjande av råvaror och energi genom att arbeta med ständiga miljöförbättringar i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Bästa möjliga teknik (BMT) ska beaktas, dvs utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.
 • vid all process- och produktutveckling ta hänsyn till den totala miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv samt driva och efterfråga miljövänliga alternativ från leverantörer och andra intressenter.

 

 

Kvalitetspolicy

Fameco AB skall under lönsamhetskrav tillhandahålla small parts såsom fästelement, plåt- och trådkomponenter och system av dessa samt service kopplad därtill på ett sådant sätt att kundernas behov i alla led tillfredsställs. Det ska alltid strävas efter att överträffa våra kunders förväntningar och vid varje affär vara en god referens till ytterligare affärsförbindelser.

Företaget skall verka för att:

 • Ständigt arbeta för att tillgodose samt förstå kundens behov.
 • Ständigt förbättra företagets rutiner genom att aktivt arbeta för att minimera brister.
 • Behandla förfrågningar på ett snabbt och tillmötesgående sätt.
 • Tillse att våra processer är pålitliga och sköts av kunnig personal.
 • Hantera reklamationer på ett snabbt och effektivt sätt samt finna långsiktiga lösningar.
 • Avsätta nödvändiga resurser för att säkerställa att arbetsuppgifter kan lösas med gott resultat och korta ledtider.
 • Erbjuda en god service.
 • Upprätthålla en god kommunikation mellan kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Kontinuerligt förbättra effektiviteten på ledningssystemet.